پرسش و پاسخ متداول کاربران
 • افزایش بودجهٔ تبلیغات
 • ساخت کمپین جدید برای برنامه‌ی مورد نظر شامل انتخاب نام، بسته‌ی برنامه، تاریخ، بودجه و وضعیت کمپین
 • ثبت پیشنهاد و قیمت پیشنهادی برای فشردن دکمه نصب
 • افزایش بودجهٔ تبلیغات
 • ساخت کمپین جدید برای برنامه‌ی مورد نظر شامل انتخاب نام، بسته‌ی برنامه، تاریخ، بودجه و وضعیت کمپین
 • ثبت پیشنهاد و قیمت پیشنهادی برای فشردن دکمه نصب
پشتیبانی مشتریان
پرسش و پاسخ متداول کاربران
 • افزایش بودجهٔ تبلیغات
 • ساخت کمپین جدید برای برنامه‌ی مورد نظر شامل انتخاب نام، بسته‌ی برنامه، تاریخ، بودجه و وضعیت کمپین
 • ثبت پیشنهاد و قیمت پیشنهادی برای فشردن دکمه نصب
 • افزایش بودجهٔ تبلیغات
 • ساخت کمپین جدید برای برنامه‌ی مورد نظر شامل انتخاب نام، بسته‌ی برنامه، تاریخ، بودجه و وضعیت کمپین
 • ثبت پیشنهاد و قیمت پیشنهادی برای فشردن دکمه نصب
پشتیبانی مشتریان