پرسش و پاسخ متداول کاربران
  • کیفیت یا امتیاز پایین برنامه
  • عدم رعایت قوانین انتشار یا وجود هر نوعی از تخلف در بخش‌های مختلف برنامه، نظرات، توضیحات و … در چه ‌حالتی نتیجه حراجی یک جستار «بازنده» خواهد بود؟ بودجه کمپین شما به اتمام رسیده است تاریخ کمپین شما به پایان رسیده است پیشنهاد قیمتی بالاتر از پیشنهاد شما در سیستم وجود دارد وضعیت پیشنهاد شما در حالت «در حال‌ بررسی» یا «رد شده» است
  • کیفیت یا امتیاز پایین برنامه
  • عدم رعایت قوانین انتشار یا وجود هر نوعی از تخلف در بخش‌های مختلف برنامه، نظرات، توضیحات و … در چه ‌حالتی نتیجه حراجی یک جستار «بازنده» خواهد بود؟ بودجه کمپین شما به اتمام رسیده است تاریخ کمپین شما به پایان رسیده است پیشنهاد قیمتی بالاتر از پیشنهاد شما در سیستم وجود دارد وضعیت پیشنهاد شما در حالت «در حال‌ بررسی» یا «رد شده» است
پشتیبانی مشتریان
پرسش و پاسخ متداول کاربران
  • کیفیت یا امتیاز پایین برنامه
  • عدم رعایت قوانین انتشار یا وجود هر نوعی از تخلف در بخش‌های مختلف برنامه، نظرات، توضیحات و … در چه ‌حالتی نتیجه حراجی یک جستار «بازنده» خواهد بود؟ بودجه کمپین شما به اتمام رسیده است تاریخ کمپین شما به پایان رسیده است پیشنهاد قیمتی بالاتر از پیشنهاد شما در سیستم وجود دارد وضعیت پیشنهاد شما در حالت «در حال‌ بررسی» یا «رد شده» است
  • کیفیت یا امتیاز پایین برنامه
  • عدم رعایت قوانین انتشار یا وجود هر نوعی از تخلف در بخش‌های مختلف برنامه، نظرات، توضیحات و … در چه ‌حالتی نتیجه حراجی یک جستار «بازنده» خواهد بود؟ بودجه کمپین شما به اتمام رسیده است تاریخ کمپین شما به پایان رسیده است پیشنهاد قیمتی بالاتر از پیشنهاد شما در سیستم وجود دارد وضعیت پیشنهاد شما در حالت «در حال‌ بررسی» یا «رد شده» است
پشتیبانی مشتریان