پرسش و پاسخ متداول کاربران

روش مزایده‌ی تبلیغات جستجوی بازار، به صورت مزایده‌ی قیمت دوم است. اگر پیشنهاد شما مرتبط با یک جستار تشخیص داده شد وارد سیستم مزایده برای آن جستار خواهد شد. این بدان معنا است که در هر یک دقیقه، سیستم تمامی پیشنهادهای تایید شده را بررسی می‌کند. بیشترین پیشنهاد برای آن جستار انتخاب خواهد شد اما فردی که بیشترین پیشنهاد را داده، باید مبلغ پیشنهادیِ به میزان پیشنهاد نفر دوم پرداخت کند. این کار باعث می‌شود که قیمت هر جستار به ارزش واقعی آن همگرا شود و فرد برنده از لحاظ هزینه‌ی پرداختی، شرایط بهتری را تجربه کند.

روش مزایده‌ی تبلیغات جستجوی بازار، به صورت مزایده‌ی قیمت دوم است. اگر پیشنهاد شما مرتبط با یک جستار تشخیص داده شد وارد سیستم مزایده برای آن جستار خواهد شد. این بدان معنا است که در هر یک دقیقه، سیستم تمامی پیشنهادهای تایید شده را بررسی می‌کند. بیشترین پیشنهاد برای آن جستار انتخاب خواهد شد اما فردی که بیشترین پیشنهاد را داده، باید مبلغ پیشنهادیِ به میزان پیشنهاد نفر دوم پرداخت کند. این کار باعث می‌شود که قیمت هر جستار به ارزش واقعی آن همگرا شود و فرد برنده از لحاظ هزینه‌ی پرداختی، شرایط بهتری را تجربه کند.

پشتیبانی مشتریان
پرسش و پاسخ متداول کاربران

روش مزایده‌ی تبلیغات جستجوی بازار، به صورت مزایده‌ی قیمت دوم است. اگر پیشنهاد شما مرتبط با یک جستار تشخیص داده شد وارد سیستم مزایده برای آن جستار خواهد شد. این بدان معنا است که در هر یک دقیقه، سیستم تمامی پیشنهادهای تایید شده را بررسی می‌کند. بیشترین پیشنهاد برای آن جستار انتخاب خواهد شد اما فردی که بیشترین پیشنهاد را داده، باید مبلغ پیشنهادیِ به میزان پیشنهاد نفر دوم پرداخت کند. این کار باعث می‌شود که قیمت هر جستار به ارزش واقعی آن همگرا شود و فرد برنده از لحاظ هزینه‌ی پرداختی، شرایط بهتری را تجربه کند.

روش مزایده‌ی تبلیغات جستجوی بازار، به صورت مزایده‌ی قیمت دوم است. اگر پیشنهاد شما مرتبط با یک جستار تشخیص داده شد وارد سیستم مزایده برای آن جستار خواهد شد. این بدان معنا است که در هر یک دقیقه، سیستم تمامی پیشنهادهای تایید شده را بررسی می‌کند. بیشترین پیشنهاد برای آن جستار انتخاب خواهد شد اما فردی که بیشترین پیشنهاد را داده، باید مبلغ پیشنهادیِ به میزان پیشنهاد نفر دوم پرداخت کند. این کار باعث می‌شود که قیمت هر جستار به ارزش واقعی آن همگرا شود و فرد برنده از لحاظ هزینه‌ی پرداختی، شرایط بهتری را تجربه کند.

پشتیبانی مشتریان