پرسش و پاسخ متداول کاربران

اگر پیشنهاد شما توسط بازار تایید شود، قیمت پیشنهادی شما وارد سیستم مزایده برای جستار مورد نظر خواهد شد. هر دقیقه یک بار، سیستم تمام پیشنهادهای قیمت موجود برای یک جستار را بررسی می‌کند و بالاترین قیمت پیشنهادی برنده آن جستار خواهد بود اما مبلغ پرداختی معادل قیمت پیشنهادی نفر دوم خواهد بود.

اگر پیشنهاد شما توسط بازار تایید شود، قیمت پیشنهادی شما وارد سیستم مزایده برای جستار مورد نظر خواهد شد. هر دقیقه یک بار، سیستم تمام پیشنهادهای قیمت موجود برای یک جستار را بررسی می‌کند و بالاترین قیمت پیشنهادی برنده آن جستار خواهد بود اما مبلغ پرداختی معادل قیمت پیشنهادی نفر دوم خواهد بود.

پشتیبانی مشتریان
پرسش و پاسخ متداول کاربران

اگر پیشنهاد شما توسط بازار تایید شود، قیمت پیشنهادی شما وارد سیستم مزایده برای جستار مورد نظر خواهد شد. هر دقیقه یک بار، سیستم تمام پیشنهادهای قیمت موجود برای یک جستار را بررسی می‌کند و بالاترین قیمت پیشنهادی برنده آن جستار خواهد بود اما مبلغ پرداختی معادل قیمت پیشنهادی نفر دوم خواهد بود.

اگر پیشنهاد شما توسط بازار تایید شود، قیمت پیشنهادی شما وارد سیستم مزایده برای جستار مورد نظر خواهد شد. هر دقیقه یک بار، سیستم تمام پیشنهادهای قیمت موجود برای یک جستار را بررسی می‌کند و بالاترین قیمت پیشنهادی برنده آن جستار خواهد بود اما مبلغ پرداختی معادل قیمت پیشنهادی نفر دوم خواهد بود.

پشتیبانی مشتریان