پرسش و پاسخ متداول کاربران

در صورتی که در یک جستار بیشترین پیشنهاد توسط n توسعه‌دهنده رخ داده باشد، تا زمانی که همچنان همان عدد بیشترین مقدار پیشنهاد جستار باشد، کل ترافیک جستار به صورت مساوی بین n پیشنهاددهنده بیشترین عدد تقسیم خواهد شد.

در صورتی که در یک جستار بیشترین پیشنهاد توسط n توسعه‌دهنده رخ داده باشد، تا زمانی که همچنان همان عدد بیشترین مقدار پیشنهاد جستار باشد، کل ترافیک جستار به صورت مساوی بین n پیشنهاددهنده بیشترین عدد تقسیم خواهد شد.

پشتیبانی مشتریان
پرسش و پاسخ متداول کاربران

در صورتی که در یک جستار بیشترین پیشنهاد توسط n توسعه‌دهنده رخ داده باشد، تا زمانی که همچنان همان عدد بیشترین مقدار پیشنهاد جستار باشد، کل ترافیک جستار به صورت مساوی بین n پیشنهاددهنده بیشترین عدد تقسیم خواهد شد.

در صورتی که در یک جستار بیشترین پیشنهاد توسط n توسعه‌دهنده رخ داده باشد، تا زمانی که همچنان همان عدد بیشترین مقدار پیشنهاد جستار باشد، کل ترافیک جستار به صورت مساوی بین n پیشنهاددهنده بیشترین عدد تقسیم خواهد شد.

پشتیبانی مشتریان