پرسش و پاسخ متداول کاربران

درصد نمایش برنامه‌ی شما به کاربران در هر جستار، به کیفیت برنامه‌ و میزان استقبال کاربران بستگی دارد. بازار تلاش می‌کند که در عین توجه به عدالت میانِ برنامه‌ها، کیفیت برنامه‌ها و میزان رضایت کاربران را هم در نظر بگیرد بنابراین در صورتی که برنده‎ی مزایده هم شده ‎باشید، احتمال دارد برنامه‎ی شما به صد درصد کاربران در یک جستار نمایش داده نشود.

درصد نمایش برنامه‌ی شما به کاربران در هر جستار، به کیفیت برنامه‌ و میزان استقبال کاربران بستگی دارد. بازار تلاش می‌کند که در عین توجه به عدالت میانِ برنامه‌ها، کیفیت برنامه‌ها و میزان رضایت کاربران را هم در نظر بگیرد بنابراین در صورتی که برنده‎ی مزایده هم شده ‎باشید، احتمال دارد برنامه‎ی شما به صد درصد کاربران در یک جستار نمایش داده نشود.

پشتیبانی مشتریان
پرسش و پاسخ متداول کاربران

درصد نمایش برنامه‌ی شما به کاربران در هر جستار، به کیفیت برنامه‌ و میزان استقبال کاربران بستگی دارد. بازار تلاش می‌کند که در عین توجه به عدالت میانِ برنامه‌ها، کیفیت برنامه‌ها و میزان رضایت کاربران را هم در نظر بگیرد بنابراین در صورتی که برنده‎ی مزایده هم شده ‎باشید، احتمال دارد برنامه‎ی شما به صد درصد کاربران در یک جستار نمایش داده نشود.

درصد نمایش برنامه‌ی شما به کاربران در هر جستار، به کیفیت برنامه‌ و میزان استقبال کاربران بستگی دارد. بازار تلاش می‌کند که در عین توجه به عدالت میانِ برنامه‌ها، کیفیت برنامه‌ها و میزان رضایت کاربران را هم در نظر بگیرد بنابراین در صورتی که برنده‎ی مزایده هم شده ‎باشید، احتمال دارد برنامه‎ی شما به صد درصد کاربران در یک جستار نمایش داده نشود.

پشتیبانی مشتریان