پرسش و پاسخ متداول کاربران

به صورت معمول این مبلغ تا ۷۲ ساعت به حساب بانکی شما عودت داده خواهد شد. در صورت عدم عودت این موضوع را باید از بانک مربوطه پیگیری کنید.

پشتیبانی مشتریان
پرسش و پاسخ متداول کاربران

به صورت معمول این مبلغ تا ۷۲ ساعت به حساب بانکی شما عودت داده خواهد شد. در صورت عدم عودت این موضوع را باید از بانک مربوطه پیگیری کنید.

پشتیبانی مشتریان