پرسش و پاسخ متداول کاربران

زیرا طبق بند ۵ ماده ۵ قرارداد تبلیغات، سفارش‌دهنده می‌تواند اعتبار باقی‌مانده در بودجه تبلیغات که به کمپینی اختصاص نیافته است را استرداد نماید، به همین دلیل فاکتور تنها به میزان بودجه‌ی مصرف‌شده کمپین‌های شما صادر خواهد شد.

زیرا طبق بند ۵ ماده ۵ قرارداد تبلیغات، سفارش‌دهنده می‌تواند اعتبار باقی‌مانده در بودجه تبلیغات که به کمپینی اختصاص نیافته است را استرداد نماید، به همین دلیل فاکتور تنها به میزان بودجه‌ی مصرف‌شده کمپین‌های شما صادر خواهد شد.

پشتیبانی مشتریان
پرسش و پاسخ متداول کاربران

زیرا طبق بند ۵ ماده ۵ قرارداد تبلیغات، سفارش‌دهنده می‌تواند اعتبار باقی‌مانده در بودجه تبلیغات که به کمپینی اختصاص نیافته است را استرداد نماید، به همین دلیل فاکتور تنها به میزان بودجه‌ی مصرف‌شده کمپین‌های شما صادر خواهد شد.

زیرا طبق بند ۵ ماده ۵ قرارداد تبلیغات، سفارش‌دهنده می‌تواند اعتبار باقی‌مانده در بودجه تبلیغات که به کمپینی اختصاص نیافته است را استرداد نماید، به همین دلیل فاکتور تنها به میزان بودجه‌ی مصرف‌شده کمپین‌های شما صادر خواهد شد.

پشتیبانی مشتریان