پرسش و پاسخ متداول کاربران

۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده از میزان مبلغی که پنل را شارژ می‌کنید کسر خواهد شد. بدین شکل که شما هر مبلغی برای مزایده تعیین می‌کنید همواره ۹ درصد آن مربوط به مالیات بر ارزش افزوده است.

پشتیبانی مشتریان
پرسش و پاسخ متداول کاربران

۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده از میزان مبلغی که پنل را شارژ می‌کنید کسر خواهد شد. بدین شکل که شما هر مبلغی برای مزایده تعیین می‌کنید همواره ۹ درصد آن مربوط به مالیات بر ارزش افزوده است.

پشتیبانی مشتریان