پرسش و پاسخ متداول کاربران

تمامی توسعه‌دهندگان برای آغاز همکاری با کافه‌بازار، در ابتدا قراردادی حقوقی را که بین کافه‌بازار و آن‌ها منعقد می‎شود، می‌پذیرند. علت انعقاد قرارداد جدید این است که امکان دارد توسعه‌دهنده‌ای تمایلی به تبلیغ برنامه‌ی خود در بازار نداشته‌ باشد و همچنین بخش‎هایی در زمینه‎ی تبلیغات هستند که نیاز به توجه جداگانه‎ی توسعه‎دهندگان دارد، هر توسعه‌دهنده که تمایل دارد از سیستم تبلیغات جستجوی بازار استفاده کند، باید علاوه بر شئونی که در متن قرارداد کلی توسعه‌دهندگان ارائه شده و پذیرفته‌است، به مفاد قرارداد حقوقی «نمایش محتوای دیجیتالی در جست‌وجوی بازار» نیز متعهد باشد.

تمامی توسعه‌دهندگان برای آغاز همکاری با کافه‌بازار، در ابتدا قراردادی حقوقی را که بین کافه‌بازار و آن‌ها منعقد می‎شود، می‌پذیرند. علت انعقاد قرارداد جدید این است که امکان دارد توسعه‌دهنده‌ای تمایلی به تبلیغ برنامه‌ی خود در بازار نداشته‌ باشد و همچنین بخش‎هایی در زمینه‎ی تبلیغات هستند که نیاز به توجه جداگانه‎ی توسعه‎دهندگان دارد، هر توسعه‌دهنده که تمایل دارد از سیستم تبلیغات جستجوی بازار استفاده کند، باید علاوه بر شئونی که در متن قرارداد کلی توسعه‌دهندگان ارائه شده و پذیرفته‌است، به مفاد قرارداد حقوقی «نمایش محتوای دیجیتالی در جست‌وجوی بازار» نیز متعهد باشد.

پشتیبانی مشتریان
پرسش و پاسخ متداول کاربران

تمامی توسعه‌دهندگان برای آغاز همکاری با کافه‌بازار، در ابتدا قراردادی حقوقی را که بین کافه‌بازار و آن‌ها منعقد می‎شود، می‌پذیرند. علت انعقاد قرارداد جدید این است که امکان دارد توسعه‌دهنده‌ای تمایلی به تبلیغ برنامه‌ی خود در بازار نداشته‌ باشد و همچنین بخش‎هایی در زمینه‎ی تبلیغات هستند که نیاز به توجه جداگانه‎ی توسعه‎دهندگان دارد، هر توسعه‌دهنده که تمایل دارد از سیستم تبلیغات جستجوی بازار استفاده کند، باید علاوه بر شئونی که در متن قرارداد کلی توسعه‌دهندگان ارائه شده و پذیرفته‌است، به مفاد قرارداد حقوقی «نمایش محتوای دیجیتالی در جست‌وجوی بازار» نیز متعهد باشد.

تمامی توسعه‌دهندگان برای آغاز همکاری با کافه‌بازار، در ابتدا قراردادی حقوقی را که بین کافه‌بازار و آن‌ها منعقد می‎شود، می‌پذیرند. علت انعقاد قرارداد جدید این است که امکان دارد توسعه‌دهنده‌ای تمایلی به تبلیغ برنامه‌ی خود در بازار نداشته‌ باشد و همچنین بخش‎هایی در زمینه‎ی تبلیغات هستند که نیاز به توجه جداگانه‎ی توسعه‎دهندگان دارد، هر توسعه‌دهنده که تمایل دارد از سیستم تبلیغات جستجوی بازار استفاده کند، باید علاوه بر شئونی که در متن قرارداد کلی توسعه‌دهندگان ارائه شده و پذیرفته‌است، به مفاد قرارداد حقوقی «نمایش محتوای دیجیتالی در جست‌وجوی بازار» نیز متعهد باشد.

پشتیبانی مشتریان