پرسش و پاسخ متداول کاربران

بله. تیلیغ دهنده می‌تواند نسبت به استرداد اعتبار باقی‌مانده در بودجه تبلیغات که به کمپینی اختصاص نیافته است صرفاً در آخرین روز هر ماه اقدام نماید. بازار همواره حق ممانعت از استرداد بودجه را از ابتدای هر ماه تا آخرین روز هر ماه برای خود محفوظ نگه می‌دارد. لازم به ذکر است، روال کاری استرداد این مبلغ ممکن است بین ۱۰ الی ۱۵ روز کاری زمانبر باشد.

بله. تیلیغ دهنده می‌تواند نسبت به استرداد اعتبار باقی‌مانده در بودجه تبلیغات که به کمپینی اختصاص نیافته است صرفاً در آخرین روز هر ماه اقدام نماید. بازار همواره حق ممانعت از استرداد بودجه را از ابتدای هر ماه تا آخرین روز هر ماه برای خود محفوظ نگه می‌دارد. لازم به ذکر است، روال کاری استرداد این مبلغ ممکن است بین ۱۰ الی ۱۵ روز کاری زمانبر باشد.

پشتیبانی مشتریان
پرسش و پاسخ متداول کاربران

بله. تیلیغ دهنده می‌تواند نسبت به استرداد اعتبار باقی‌مانده در بودجه تبلیغات که به کمپینی اختصاص نیافته است صرفاً در آخرین روز هر ماه اقدام نماید. بازار همواره حق ممانعت از استرداد بودجه را از ابتدای هر ماه تا آخرین روز هر ماه برای خود محفوظ نگه می‌دارد. لازم به ذکر است، روال کاری استرداد این مبلغ ممکن است بین ۱۰ الی ۱۵ روز کاری زمانبر باشد.

بله. تیلیغ دهنده می‌تواند نسبت به استرداد اعتبار باقی‌مانده در بودجه تبلیغات که به کمپینی اختصاص نیافته است صرفاً در آخرین روز هر ماه اقدام نماید. بازار همواره حق ممانعت از استرداد بودجه را از ابتدای هر ماه تا آخرین روز هر ماه برای خود محفوظ نگه می‌دارد. لازم به ذکر است، روال کاری استرداد این مبلغ ممکن است بین ۱۰ الی ۱۵ روز کاری زمانبر باشد.

پشتیبانی مشتریان