پرسش و پاسخ متداول کاربران
 • جستار (Keyword): کلمه یا مجموعه کلماتی که کاربر جستجو می‌کند و شما تمایل دارید روی آنها تبلیغ بگذارید
 • پیشنهاد (Bid): پیشنهادی ک: نسبت تعداد فشردن دکمه نصب به تعداد نمایش برنامه در بخش جست‌وجوی بازار.
 • میانگین بهای فشردن دکمه نصب: میانگین قیمت پرداختی شما به ازای فشردن دکمه نصب که با توجه به سیستم تبلیغات به‌صورت مزایده‌ی قیمت دوم همواره با قیمتی که نفر بعدی شما برای یک جستار پیشنهاد می‌کند، در طول روز می‌تواند تغییر کند. - ضریب همگرایی: برابر است با نسبت میزان فشردن دکمه نصب به میزان نمایش.
 • جستار (Keyword): کلمه یا مجموعه کلماتی که کاربر جستجو می‌کند و شما تمایل دارید روی آنها تبلیغ بگذارید
 • پیشنهاد (Bid): پیشنهادی ک: نسبت تعداد فشردن دکمه نصب به تعداد نمایش برنامه در بخش جست‌وجوی بازار.
 • میانگین بهای فشردن دکمه نصب: میانگین قیمت پرداختی شما به ازای فشردن دکمه نصب که با توجه به سیستم تبلیغات به‌صورت مزایده‌ی قیمت دوم همواره با قیمتی که نفر بعدی شما برای یک جستار پیشنهاد می‌کند، در طول روز می‌تواند تغییر کند. - ضریب همگرایی: برابر است با نسبت میزان فشردن دکمه نصب به میزان نمایش.
پشتیبانی مشتریان
پرسش و پاسخ متداول کاربران
 • جستار (Keyword): کلمه یا مجموعه کلماتی که کاربر جستجو می‌کند و شما تمایل دارید روی آنها تبلیغ بگذارید
 • پیشنهاد (Bid): پیشنهادی ک: نسبت تعداد فشردن دکمه نصب به تعداد نمایش برنامه در بخش جست‌وجوی بازار.
 • میانگین بهای فشردن دکمه نصب: میانگین قیمت پرداختی شما به ازای فشردن دکمه نصب که با توجه به سیستم تبلیغات به‌صورت مزایده‌ی قیمت دوم همواره با قیمتی که نفر بعدی شما برای یک جستار پیشنهاد می‌کند، در طول روز می‌تواند تغییر کند. - ضریب همگرایی: برابر است با نسبت میزان فشردن دکمه نصب به میزان نمایش.
 • جستار (Keyword): کلمه یا مجموعه کلماتی که کاربر جستجو می‌کند و شما تمایل دارید روی آنها تبلیغ بگذارید
 • پیشنهاد (Bid): پیشنهادی ک: نسبت تعداد فشردن دکمه نصب به تعداد نمایش برنامه در بخش جست‌وجوی بازار.
 • میانگین بهای فشردن دکمه نصب: میانگین قیمت پرداختی شما به ازای فشردن دکمه نصب که با توجه به سیستم تبلیغات به‌صورت مزایده‌ی قیمت دوم همواره با قیمتی که نفر بعدی شما برای یک جستار پیشنهاد می‌کند، در طول روز می‌تواند تغییر کند. - ضریب همگرایی: برابر است با نسبت میزان فشردن دکمه نصب به میزان نمایش.
پشتیبانی مشتریان