پرسش و پاسخ متداول کاربران

مکان فعال بودن چندین کمپین به صورت همزمان، هم برای یک بسته (در جستارهای متفاوت و در بازه‌های زمانی متفاوت) و هم برای بسته‌های مختلف از برنامه‌های یک توسعه‌دهنده وجود دارد و در این‌باره، محدودیتی وجود نخواهد داشت اما دقت کنید که در هر کمپین، تنها قادر به تبلیغ یک برنامه خواهید بود. آیا امکان ویرایش یا حذف کمپین‌هایم وجود دارد؟ در زیرمنوی اطلاعات در بخش کمپین‌ها، می‌توانید اطلاعات پایه‎ی مربوط به کمپین را مشاهده کنید. با انتخاب گزینه‌ی «ویرایش»، نام کمپین، بودجه‌ی کمپین، مدت زمان کمپین و وضعیت کمپین (فعال یا متوقف بودن) قابل تغییر هستند. هم‌چنین در این زیرمنو، امکان متوقف کردن/ادامه دادن کمپین را با کمک کلید‎های میانبر خواهید داشت. در مواردی که حس می‌کنید که کمپین دیگر به کار شما نمی‌آید، می‌توانید از گزینه‌ی حذف کمپین استفاده کنید. گفتنی است که در این حالت، تمامی اطلاعات مربوط به کمپین را از دست خواهید داد.

مکان فعال بودن چندین کمپین به صورت همزمان، هم برای یک بسته (در جستارهای متفاوت و در بازه‌های زمانی متفاوت) و هم برای بسته‌های مختلف از برنامه‌های یک توسعه‌دهنده وجود دارد و در این‌باره، محدودیتی وجود نخواهد داشت اما دقت کنید که در هر کمپین، تنها قادر به تبلیغ یک برنامه خواهید بود. آیا امکان ویرایش یا حذف کمپین‌هایم وجود دارد؟ در زیرمنوی اطلاعات در بخش کمپین‌ها، می‌توانید اطلاعات پایه‎ی مربوط به کمپین را مشاهده کنید. با انتخاب گزینه‌ی «ویرایش»، نام کمپین، بودجه‌ی کمپین، مدت زمان کمپین و وضعیت کمپین (فعال یا متوقف بودن) قابل تغییر هستند. هم‌چنین در این زیرمنو، امکان متوقف کردن/ادامه دادن کمپین را با کمک کلید‎های میانبر خواهید داشت. در مواردی که حس می‌کنید که کمپین دیگر به کار شما نمی‌آید، می‌توانید از گزینه‌ی حذف کمپین استفاده کنید. گفتنی است که در این حالت، تمامی اطلاعات مربوط به کمپین را از دست خواهید داد.

پشتیبانی مشتریان
پرسش و پاسخ متداول کاربران

مکان فعال بودن چندین کمپین به صورت همزمان، هم برای یک بسته (در جستارهای متفاوت و در بازه‌های زمانی متفاوت) و هم برای بسته‌های مختلف از برنامه‌های یک توسعه‌دهنده وجود دارد و در این‌باره، محدودیتی وجود نخواهد داشت اما دقت کنید که در هر کمپین، تنها قادر به تبلیغ یک برنامه خواهید بود. آیا امکان ویرایش یا حذف کمپین‌هایم وجود دارد؟ در زیرمنوی اطلاعات در بخش کمپین‌ها، می‌توانید اطلاعات پایه‎ی مربوط به کمپین را مشاهده کنید. با انتخاب گزینه‌ی «ویرایش»، نام کمپین، بودجه‌ی کمپین، مدت زمان کمپین و وضعیت کمپین (فعال یا متوقف بودن) قابل تغییر هستند. هم‌چنین در این زیرمنو، امکان متوقف کردن/ادامه دادن کمپین را با کمک کلید‎های میانبر خواهید داشت. در مواردی که حس می‌کنید که کمپین دیگر به کار شما نمی‌آید، می‌توانید از گزینه‌ی حذف کمپین استفاده کنید. گفتنی است که در این حالت، تمامی اطلاعات مربوط به کمپین را از دست خواهید داد.

مکان فعال بودن چندین کمپین به صورت همزمان، هم برای یک بسته (در جستارهای متفاوت و در بازه‌های زمانی متفاوت) و هم برای بسته‌های مختلف از برنامه‌های یک توسعه‌دهنده وجود دارد و در این‌باره، محدودیتی وجود نخواهد داشت اما دقت کنید که در هر کمپین، تنها قادر به تبلیغ یک برنامه خواهید بود. آیا امکان ویرایش یا حذف کمپین‌هایم وجود دارد؟ در زیرمنوی اطلاعات در بخش کمپین‌ها، می‌توانید اطلاعات پایه‎ی مربوط به کمپین را مشاهده کنید. با انتخاب گزینه‌ی «ویرایش»، نام کمپین، بودجه‌ی کمپین، مدت زمان کمپین و وضعیت کمپین (فعال یا متوقف بودن) قابل تغییر هستند. هم‌چنین در این زیرمنو، امکان متوقف کردن/ادامه دادن کمپین را با کمک کلید‎های میانبر خواهید داشت. در مواردی که حس می‌کنید که کمپین دیگر به کار شما نمی‌آید، می‌توانید از گزینه‌ی حذف کمپین استفاده کنید. گفتنی است که در این حالت، تمامی اطلاعات مربوط به کمپین را از دست خواهید داد.

پشتیبانی مشتریان