پرسش و پاسخ متداول کاربران

در سیستم تبلیغات جستجوی به روی یک جستار که توسط کاربران جست‌وجو می‌شود می‌گذارید و تمایل دارید که در آن تبلیغ شوید و عددی که حاضر هستید به ازای هر فشردن دکمه نصب بپردازید.

 • فشردن دکمه نصب: منظور انتخاب گزینه نصب برنامه توسط کاربر است صرف‌نظر از اینکه نصب برنامه محقق گردد.
 • اثرگذاری (Impression): تعداد دفعاتی که محصول شما در بخش جست‌وجوی بازار از طریق کلمات پیشنهادی شما به کاربران نمایش داده می‌شود.
 • نرخ موفقیت (Conversion Rate)ازار کمترین میزان پیشنهادی مبلغ ۷۵۰۰ ریال به ازای هر فشردن دکمه نصب است. چنانچه مبلغی کوچکتر از این عدد توسط شما پیشنهاد شود، سیستم به شما خطا خواهد داد.

در سیستم تبلیغات جستجوی به روی یک جستار که توسط کاربران جست‌وجو می‌شود می‌گذارید و تمایل دارید که در آن تبلیغ شوید و عددی که حاضر هستید به ازای هر فشردن دکمه نصب بپردازید.

 • فشردن دکمه نصب: منظور انتخاب گزینه نصب برنامه توسط کاربر است صرف‌نظر از اینکه نصب برنامه محقق گردد.
 • اثرگذاری (Impression): تعداد دفعاتی که محصول شما در بخش جست‌وجوی بازار از طریق کلمات پیشنهادی شما به کاربران نمایش داده می‌شود.
 • نرخ موفقیت (Conversion Rate)ازار کمترین میزان پیشنهادی مبلغ ۷۵۰۰ ریال به ازای هر فشردن دکمه نصب است. چنانچه مبلغی کوچکتر از این عدد توسط شما پیشنهاد شود، سیستم به شما خطا خواهد داد.
پشتیبانی مشتریان
پرسش و پاسخ متداول کاربران

در سیستم تبلیغات جستجوی به روی یک جستار که توسط کاربران جست‌وجو می‌شود می‌گذارید و تمایل دارید که در آن تبلیغ شوید و عددی که حاضر هستید به ازای هر فشردن دکمه نصب بپردازید.

 • فشردن دکمه نصب: منظور انتخاب گزینه نصب برنامه توسط کاربر است صرف‌نظر از اینکه نصب برنامه محقق گردد.
 • اثرگذاری (Impression): تعداد دفعاتی که محصول شما در بخش جست‌وجوی بازار از طریق کلمات پیشنهادی شما به کاربران نمایش داده می‌شود.
 • نرخ موفقیت (Conversion Rate)ازار کمترین میزان پیشنهادی مبلغ ۷۵۰۰ ریال به ازای هر فشردن دکمه نصب است. چنانچه مبلغی کوچکتر از این عدد توسط شما پیشنهاد شود، سیستم به شما خطا خواهد داد.

در سیستم تبلیغات جستجوی به روی یک جستار که توسط کاربران جست‌وجو می‌شود می‌گذارید و تمایل دارید که در آن تبلیغ شوید و عددی که حاضر هستید به ازای هر فشردن دکمه نصب بپردازید.

 • فشردن دکمه نصب: منظور انتخاب گزینه نصب برنامه توسط کاربر است صرف‌نظر از اینکه نصب برنامه محقق گردد.
 • اثرگذاری (Impression): تعداد دفعاتی که محصول شما در بخش جست‌وجوی بازار از طریق کلمات پیشنهادی شما به کاربران نمایش داده می‌شود.
 • نرخ موفقیت (Conversion Rate)ازار کمترین میزان پیشنهادی مبلغ ۷۵۰۰ ریال به ازای هر فشردن دکمه نصب است. چنانچه مبلغی کوچکتر از این عدد توسط شما پیشنهاد شود، سیستم به شما خطا خواهد داد.
پشتیبانی مشتریان