پرسش و پاسخ متداول کاربران

در بخش آمارهای کلی، آمار تعداد فشردن دکمه نصب و تعداد نمایش جستارهای خود را خواهید دید و هم‌چنین نمودار مربوط به میانگین بهای فشردن دکمه نصب در این بخش قابل مشاهده است. در بخش آمار پیشنهادها برای هر جستار، تعداد نمایش در بخش جست‌وجوی بازار، تعداد فشردن دکمه نصبی که برنامه‌ی شما از آن جستار گرفته‌است، میانگین بهایی که پرداخته‌اید و در نهایت ضریب همگرایی(Conversion Rate) برای آن جستار را مشاهده می‌کنید.

در بخش آمارهای کلی، آمار تعداد فشردن دکمه نصب و تعداد نمایش جستارهای خود را خواهید دید و هم‌چنین نمودار مربوط به میانگین بهای فشردن دکمه نصب در این بخش قابل مشاهده است. در بخش آمار پیشنهادها برای هر جستار، تعداد نمایش در بخش جست‌وجوی بازار، تعداد فشردن دکمه نصبی که برنامه‌ی شما از آن جستار گرفته‌است، میانگین بهایی که پرداخته‌اید و در نهایت ضریب همگرایی(Conversion Rate) برای آن جستار را مشاهده می‌کنید.

پشتیبانی مشتریان
پرسش و پاسخ متداول کاربران

در بخش آمارهای کلی، آمار تعداد فشردن دکمه نصب و تعداد نمایش جستارهای خود را خواهید دید و هم‌چنین نمودار مربوط به میانگین بهای فشردن دکمه نصب در این بخش قابل مشاهده است. در بخش آمار پیشنهادها برای هر جستار، تعداد نمایش در بخش جست‌وجوی بازار، تعداد فشردن دکمه نصبی که برنامه‌ی شما از آن جستار گرفته‌است، میانگین بهایی که پرداخته‌اید و در نهایت ضریب همگرایی(Conversion Rate) برای آن جستار را مشاهده می‌کنید.

در بخش آمارهای کلی، آمار تعداد فشردن دکمه نصب و تعداد نمایش جستارهای خود را خواهید دید و هم‌چنین نمودار مربوط به میانگین بهای فشردن دکمه نصب در این بخش قابل مشاهده است. در بخش آمار پیشنهادها برای هر جستار، تعداد نمایش در بخش جست‌وجوی بازار، تعداد فشردن دکمه نصبی که برنامه‌ی شما از آن جستار گرفته‌است، میانگین بهایی که پرداخته‌اید و در نهایت ضریب همگرایی(Conversion Rate) برای آن جستار را مشاهده می‌کنید.

پشتیبانی مشتریان