پرسش و پاسخ متداول کاربران

همانطور که در ماده ۲ بند ۹ قرارداد تبلیغات نیز آمده است، منظور از فشردن دکمه نصب در بخش تبلیغات انتخاب گزینه نصب برنامه توسط کاربر است صرف‌نظر از اینکه نصب برنامه به طور کامل محقق گردد، بنابراین همواره میزان فشردن دکمه نصب از طریق تبلیغات بیشتر از نصب فعال برنامه خواهد بود.

همانطور که در ماده ۲ بند ۹ قرارداد تبلیغات نیز آمده است، منظور از فشردن دکمه نصب در بخش تبلیغات انتخاب گزینه نصب برنامه توسط کاربر است صرف‌نظر از اینکه نصب برنامه به طور کامل محقق گردد، بنابراین همواره میزان فشردن دکمه نصب از طریق تبلیغات بیشتر از نصب فعال برنامه خواهد بود.

پشتیبانی مشتریان
پرسش و پاسخ متداول کاربران

همانطور که در ماده ۲ بند ۹ قرارداد تبلیغات نیز آمده است، منظور از فشردن دکمه نصب در بخش تبلیغات انتخاب گزینه نصب برنامه توسط کاربر است صرف‌نظر از اینکه نصب برنامه به طور کامل محقق گردد، بنابراین همواره میزان فشردن دکمه نصب از طریق تبلیغات بیشتر از نصب فعال برنامه خواهد بود.

همانطور که در ماده ۲ بند ۹ قرارداد تبلیغات نیز آمده است، منظور از فشردن دکمه نصب در بخش تبلیغات انتخاب گزینه نصب برنامه توسط کاربر است صرف‌نظر از اینکه نصب برنامه به طور کامل محقق گردد، بنابراین همواره میزان فشردن دکمه نصب از طریق تبلیغات بیشتر از نصب فعال برنامه خواهد بود.

پشتیبانی مشتریان