پرسش و پاسخ متداول کاربران

علت میانگین‌گیری این است که با توجه به سیستم تبلیغات بازار که به‌صورت مزایده‌ی قیمت دوم(Second Bid Auction) اجرا می‌شود، قیمتی که نفر بعدی شما برای یک جستار پیشنهاد می‌کند، در طول روز می‌تواند متفاوت باشد و در صورتی که شما هم‌چنان برنده‌ی یک جستار باشید، مبلغ‌های متفاوتی را در طول روز بسته به قیمت پیشنهادی نفر بعد خودتان، پرداخت خواهید کرد.

علت میانگین‌گیری این است که با توجه به سیستم تبلیغات بازار که به‌صورت مزایده‌ی قیمت دوم(Second Bid Auction) اجرا می‌شود، قیمتی که نفر بعدی شما برای یک جستار پیشنهاد می‌کند، در طول روز می‌تواند متفاوت باشد و در صورتی که شما هم‌چنان برنده‌ی یک جستار باشید، مبلغ‌های متفاوتی را در طول روز بسته به قیمت پیشنهادی نفر بعد خودتان، پرداخت خواهید کرد.

پشتیبانی مشتریان
پرسش و پاسخ متداول کاربران

علت میانگین‌گیری این است که با توجه به سیستم تبلیغات بازار که به‌صورت مزایده‌ی قیمت دوم(Second Bid Auction) اجرا می‌شود، قیمتی که نفر بعدی شما برای یک جستار پیشنهاد می‌کند، در طول روز می‌تواند متفاوت باشد و در صورتی که شما هم‌چنان برنده‌ی یک جستار باشید، مبلغ‌های متفاوتی را در طول روز بسته به قیمت پیشنهادی نفر بعد خودتان، پرداخت خواهید کرد.

علت میانگین‌گیری این است که با توجه به سیستم تبلیغات بازار که به‌صورت مزایده‌ی قیمت دوم(Second Bid Auction) اجرا می‌شود، قیمتی که نفر بعدی شما برای یک جستار پیشنهاد می‌کند، در طول روز می‌تواند متفاوت باشد و در صورتی که شما هم‌چنان برنده‌ی یک جستار باشید، مبلغ‌های متفاوتی را در طول روز بسته به قیمت پیشنهادی نفر بعد خودتان، پرداخت خواهید کرد.

پشتیبانی مشتریان