پرسش و پاسخ متداول کاربران

زمانی که یک پیشنهاد جدید ثبت می‌کنید، ابتدا توسط کافه‌بازار، میزان مرتبط بودن برنامه‌ی شما با آن جستار بررسی می‌شود. برای مثال یک برنامه که محتوای آن آموزش آشپزی است، نمی‌تواند در جستار «بازی‌های جنگی» پیشنهاد ثبت کند. اگر پیشنهاد شما توسط سیستم کافه‌بازار مرتبط با آن جستار تشخیص داده شد، آن زمان پیشنهاد شما وارد سیستم مزایده برای آن جستار خواهد شد.

زمانی که یک پیشنهاد جدید ثبت می‌کنید، ابتدا توسط کافه‌بازار، میزان مرتبط بودن برنامه‌ی شما با آن جستار بررسی می‌شود. برای مثال یک برنامه که محتوای آن آموزش آشپزی است، نمی‌تواند در جستار «بازی‌های جنگی» پیشنهاد ثبت کند. اگر پیشنهاد شما توسط سیستم کافه‌بازار مرتبط با آن جستار تشخیص داده شد، آن زمان پیشنهاد شما وارد سیستم مزایده برای آن جستار خواهد شد.

پشتیبانی مشتریان
پرسش و پاسخ متداول کاربران

زمانی که یک پیشنهاد جدید ثبت می‌کنید، ابتدا توسط کافه‌بازار، میزان مرتبط بودن برنامه‌ی شما با آن جستار بررسی می‌شود. برای مثال یک برنامه که محتوای آن آموزش آشپزی است، نمی‌تواند در جستار «بازی‌های جنگی» پیشنهاد ثبت کند. اگر پیشنهاد شما توسط سیستم کافه‌بازار مرتبط با آن جستار تشخیص داده شد، آن زمان پیشنهاد شما وارد سیستم مزایده برای آن جستار خواهد شد.

زمانی که یک پیشنهاد جدید ثبت می‌کنید، ابتدا توسط کافه‌بازار، میزان مرتبط بودن برنامه‌ی شما با آن جستار بررسی می‌شود. برای مثال یک برنامه که محتوای آن آموزش آشپزی است، نمی‌تواند در جستار «بازی‌های جنگی» پیشنهاد ثبت کند. اگر پیشنهاد شما توسط سیستم کافه‌بازار مرتبط با آن جستار تشخیص داده شد، آن زمان پیشنهاد شما وارد سیستم مزایده برای آن جستار خواهد شد.

پشتیبانی مشتریان