تبلیغات در جستجو

مفهوم تبلیغات در جستجو

زمان خواندن 1 دقیقه

تبلیغات در جستجو فرصتی فراهم می‌کند تا برنامه توسعه‌دهندگان به‌عنوان اولین نتیجه در جستجو به کاربران بازار نمایش داده شود. نتیجه این تبلیغات نمایش برنامه‌ها به دامنه گسترده‌تری از کاربران بازار و افزایش تعداد نصب برنامه‌ها و بازی‌هاست. تبلیغات بازار به‌واسطه‌ جستار یا عبارتی که توسط کاربران جستجو می‌شود و نام بسته و برنامه توسعه‌دهندگان، آگهی‌های مرتبط را به کاربران نشان می‌دهد.

توسعه‌دهندگان این امکان را دارند تا در پیشخان تبلیغات در جستجو، «کمپین» تعریف کنند و در کمپین‌ها «کلیدواژه» و «قیمت پیشنهادی برای هر کلیدواژه» را ثبت کنند. اگر کلیدواژه در بازار توسط کاربر جستجو شد، بازار براساس بررسی Match Type هر کلیدواژه (که در ادامه به توضیح سه حالت آن می‌پردازیم) و مبلغی که توسعه‌دهنده برای آن کلیدواژه پیشنهاد داده بود،‌ برنامه را آگهی می‌کند.

آگهی برنامه در اولین نتیجه جستجو در پس‌زمینه آبی یا به همراه تگ آگهی نشان داده می‌شود. بعد از جستجوی هر جستار، تنها یک تبلیغ نمایش داده می‌شود. اگر کاربر بازار تبلیغ را ببیند و جذب آن شود، با باز کردن آن وارد صفحه جزییات برنامه می‌شود. کاربر هم در صفحه اول جستجو بعد از نمایش آگهی می‌تواند دکمه نصب را بزند، هم پس از باز کردن صفحه جزییات برنامه. تلاش ما این است تا با نمایش هوشمندانه آگهی‌های مرتبط، اعتماد کاربران به تبلیغات بازار را حفظ کنیم.

مفهوم تبلیغات در جستجو

زمان خواندن 1 دقیقه

تبلیغات در جستجو فرصتی فراهم می‌کند تا برنامه توسعه‌دهندگان به‌عنوان اولین نتیجه در جستجو به کاربران بازار نمایش داده شود. نتیجه این تبلیغات نمایش برنامه‌ها به دامنه گسترده‌تری از کاربران بازار و افزایش تعداد نصب برنامه‌ها و بازی‌هاست. تبلیغات بازار به‌واسطه‌ جستار یا عبارتی که توسط کاربران جستجو می‌شود و نام بسته و برنامه توسعه‌دهندگان، آگهی‌های مرتبط را به کاربران نشان می‌دهد.

توسعه‌دهندگان این امکان را دارند تا در پیشخان تبلیغات در جستجو، «کمپین» تعریف کنند و در کمپین‌ها «کلیدواژه» و «قیمت پیشنهادی برای هر کلیدواژه» را ثبت کنند. اگر کلیدواژه در بازار توسط کاربر جستجو شد، بازار براساس بررسی Match Type هر کلیدواژه (که در ادامه به توضیح سه حالت آن می‌پردازیم) و مبلغی که توسعه‌دهنده برای آن کلیدواژه پیشنهاد داده بود،‌ برنامه را آگهی می‌کند.

آگهی برنامه در اولین نتیجه جستجو در پس‌زمینه آبی یا به همراه تگ آگهی نشان داده می‌شود. بعد از جستجوی هر جستار، تنها یک تبلیغ نمایش داده می‌شود. اگر کاربر بازار تبلیغ را ببیند و جذب آن شود، با باز کردن آن وارد صفحه جزییات برنامه می‌شود. کاربر هم در صفحه اول جستجو بعد از نمایش آگهی می‌تواند دکمه نصب را بزند، هم پس از باز کردن صفحه جزییات برنامه. تلاش ما این است تا با نمایش هوشمندانه آگهی‌های مرتبط، اعتماد کاربران به تبلیغات بازار را حفظ کنیم.

پشتیبانی مشتریان
تبلیغات در جستجو

مفهوم تبلیغات در جستجو

زمان خواندن 1 دقیقه

تبلیغات در جستجو فرصتی فراهم می‌کند تا برنامه توسعه‌دهندگان به‌عنوان اولین نتیجه در جستجو به کاربران بازار نمایش داده شود. نتیجه این تبلیغات نمایش برنامه‌ها به دامنه گسترده‌تری از کاربران بازار و افزایش تعداد نصب برنامه‌ها و بازی‌هاست. تبلیغات بازار به‌واسطه‌ جستار یا عبارتی که توسط کاربران جستجو می‌شود و نام بسته و برنامه توسعه‌دهندگان، آگهی‌های مرتبط را به کاربران نشان می‌دهد.

توسعه‌دهندگان این امکان را دارند تا در پیشخان تبلیغات در جستجو، «کمپین» تعریف کنند و در کمپین‌ها «کلیدواژه» و «قیمت پیشنهادی برای هر کلیدواژه» را ثبت کنند. اگر کلیدواژه در بازار توسط کاربر جستجو شد، بازار براساس بررسی Match Type هر کلیدواژه (که در ادامه به توضیح سه حالت آن می‌پردازیم) و مبلغی که توسعه‌دهنده برای آن کلیدواژه پیشنهاد داده بود،‌ برنامه را آگهی می‌کند.

آگهی برنامه در اولین نتیجه جستجو در پس‌زمینه آبی یا به همراه تگ آگهی نشان داده می‌شود. بعد از جستجوی هر جستار، تنها یک تبلیغ نمایش داده می‌شود. اگر کاربر بازار تبلیغ را ببیند و جذب آن شود، با باز کردن آن وارد صفحه جزییات برنامه می‌شود. کاربر هم در صفحه اول جستجو بعد از نمایش آگهی می‌تواند دکمه نصب را بزند، هم پس از باز کردن صفحه جزییات برنامه. تلاش ما این است تا با نمایش هوشمندانه آگهی‌های مرتبط، اعتماد کاربران به تبلیغات بازار را حفظ کنیم.

مفهوم تبلیغات در جستجو

زمان خواندن 1 دقیقه

تبلیغات در جستجو فرصتی فراهم می‌کند تا برنامه توسعه‌دهندگان به‌عنوان اولین نتیجه در جستجو به کاربران بازار نمایش داده شود. نتیجه این تبلیغات نمایش برنامه‌ها به دامنه گسترده‌تری از کاربران بازار و افزایش تعداد نصب برنامه‌ها و بازی‌هاست. تبلیغات بازار به‌واسطه‌ جستار یا عبارتی که توسط کاربران جستجو می‌شود و نام بسته و برنامه توسعه‌دهندگان، آگهی‌های مرتبط را به کاربران نشان می‌دهد.

توسعه‌دهندگان این امکان را دارند تا در پیشخان تبلیغات در جستجو، «کمپین» تعریف کنند و در کمپین‌ها «کلیدواژه» و «قیمت پیشنهادی برای هر کلیدواژه» را ثبت کنند. اگر کلیدواژه در بازار توسط کاربر جستجو شد، بازار براساس بررسی Match Type هر کلیدواژه (که در ادامه به توضیح سه حالت آن می‌پردازیم) و مبلغی که توسعه‌دهنده برای آن کلیدواژه پیشنهاد داده بود،‌ برنامه را آگهی می‌کند.

آگهی برنامه در اولین نتیجه جستجو در پس‌زمینه آبی یا به همراه تگ آگهی نشان داده می‌شود. بعد از جستجوی هر جستار، تنها یک تبلیغ نمایش داده می‌شود. اگر کاربر بازار تبلیغ را ببیند و جذب آن شود، با باز کردن آن وارد صفحه جزییات برنامه می‌شود. کاربر هم در صفحه اول جستجو بعد از نمایش آگهی می‌تواند دکمه نصب را بزند، هم پس از باز کردن صفحه جزییات برنامه. تلاش ما این است تا با نمایش هوشمندانه آگهی‌های مرتبط، اعتماد کاربران به تبلیغات بازار را حفظ کنیم.

پشتیبانی مشتریان