تبلیغات در جستجو

مراحل پرداخت

زمان خواندن 1 دقیقه

مراحل پرداخت
۱- بعد از پذیرفتن قرارداد، بخش «مالی» و بعد «افزایش اعتبار» را انتخاب و حساب تبلیغاتی خود را شارژ کنید. حداقل مبلغ شارژ ۵۰۰ هزار تومان و حداکثر آن به دلیل ماهیت درگاه شارژ، ۱۰ میلیون تومان است. در این صفحه تمام تراکنش‌های مربوط به تبلیغات را با جزییاتی مانند تاریخ، ساعت، وضعیت (موفق/ناموفق) و کد رهگیری (کد خلاصه‌ای از مشخصات پرداخت) می‌بینید.
image

۲- در منوی آخر و بخش «مالی کمپین»، میزان هزینه مورد نظر برای کمپین را مشخص می‌کنید. مبلغی که در شماره ۱ حساب تبلیغاتی را شارژ کردید ریسک مصرف‌شدن ندارد. اما بعد از اضافه کردن مبلغ کمپین در این صفحه، احتمال مصرف‌شدن آن وجود دارد. در بخش مالی کمپین «تغییر بودجه» را انتخاب کنید و بعد از نوشتن مبلغ (مضربی از صدهزار ریال)، بر تخصیص کلیک کنید. قابلیت دوم این صفحه «سقف مصرف روزانه» است. با انتخاب این رقم، با تقریب نسبتا دقیقی روزانه مبلغ بیشتری از هزینه کمپین شما کسر نخواهد شد. انتخاب عدد برای سقف مصرف روزانه اجباری نیست. بعد از افزایش اعتبار، در هر مرحله در صورت تمایل می‌توانید درخواست عودت مبلغ باقی‌مانده از حساب بدهید.
image

مراحل پرداخت

زمان خواندن 1 دقیقه

مراحل پرداخت
۱- بعد از پذیرفتن قرارداد، بخش «مالی» و بعد «افزایش اعتبار» را انتخاب و حساب تبلیغاتی خود را شارژ کنید. حداقل مبلغ شارژ ۵۰۰ هزار تومان و حداکثر آن به دلیل ماهیت درگاه شارژ، ۱۰ میلیون تومان است. در این صفحه تمام تراکنش‌های مربوط به تبلیغات را با جزییاتی مانند تاریخ، ساعت، وضعیت (موفق/ناموفق) و کد رهگیری (کد خلاصه‌ای از مشخصات پرداخت) می‌بینید.
image

۲- در منوی آخر و بخش «مالی کمپین»، میزان هزینه مورد نظر برای کمپین را مشخص می‌کنید. مبلغی که در شماره ۱ حساب تبلیغاتی را شارژ کردید ریسک مصرف‌شدن ندارد. اما بعد از اضافه کردن مبلغ کمپین در این صفحه، احتمال مصرف‌شدن آن وجود دارد. در بخش مالی کمپین «تغییر بودجه» را انتخاب کنید و بعد از نوشتن مبلغ (مضربی از صدهزار ریال)، بر تخصیص کلیک کنید. قابلیت دوم این صفحه «سقف مصرف روزانه» است. با انتخاب این رقم، با تقریب نسبتا دقیقی روزانه مبلغ بیشتری از هزینه کمپین شما کسر نخواهد شد. انتخاب عدد برای سقف مصرف روزانه اجباری نیست. بعد از افزایش اعتبار، در هر مرحله در صورت تمایل می‌توانید درخواست عودت مبلغ باقی‌مانده از حساب بدهید.
image

پشتیبانی مشتریان
تبلیغات در جستجو

مراحل پرداخت

زمان خواندن 1 دقیقه

مراحل پرداخت
۱- بعد از پذیرفتن قرارداد، بخش «مالی» و بعد «افزایش اعتبار» را انتخاب و حساب تبلیغاتی خود را شارژ کنید. حداقل مبلغ شارژ ۵۰۰ هزار تومان و حداکثر آن به دلیل ماهیت درگاه شارژ، ۱۰ میلیون تومان است. در این صفحه تمام تراکنش‌های مربوط به تبلیغات را با جزییاتی مانند تاریخ، ساعت، وضعیت (موفق/ناموفق) و کد رهگیری (کد خلاصه‌ای از مشخصات پرداخت) می‌بینید.
image

۲- در منوی آخر و بخش «مالی کمپین»، میزان هزینه مورد نظر برای کمپین را مشخص می‌کنید. مبلغی که در شماره ۱ حساب تبلیغاتی را شارژ کردید ریسک مصرف‌شدن ندارد. اما بعد از اضافه کردن مبلغ کمپین در این صفحه، احتمال مصرف‌شدن آن وجود دارد. در بخش مالی کمپین «تغییر بودجه» را انتخاب کنید و بعد از نوشتن مبلغ (مضربی از صدهزار ریال)، بر تخصیص کلیک کنید. قابلیت دوم این صفحه «سقف مصرف روزانه» است. با انتخاب این رقم، با تقریب نسبتا دقیقی روزانه مبلغ بیشتری از هزینه کمپین شما کسر نخواهد شد. انتخاب عدد برای سقف مصرف روزانه اجباری نیست. بعد از افزایش اعتبار، در هر مرحله در صورت تمایل می‌توانید درخواست عودت مبلغ باقی‌مانده از حساب بدهید.
image

مراحل پرداخت

زمان خواندن 1 دقیقه

مراحل پرداخت
۱- بعد از پذیرفتن قرارداد، بخش «مالی» و بعد «افزایش اعتبار» را انتخاب و حساب تبلیغاتی خود را شارژ کنید. حداقل مبلغ شارژ ۵۰۰ هزار تومان و حداکثر آن به دلیل ماهیت درگاه شارژ، ۱۰ میلیون تومان است. در این صفحه تمام تراکنش‌های مربوط به تبلیغات را با جزییاتی مانند تاریخ، ساعت، وضعیت (موفق/ناموفق) و کد رهگیری (کد خلاصه‌ای از مشخصات پرداخت) می‌بینید.
image

۲- در منوی آخر و بخش «مالی کمپین»، میزان هزینه مورد نظر برای کمپین را مشخص می‌کنید. مبلغی که در شماره ۱ حساب تبلیغاتی را شارژ کردید ریسک مصرف‌شدن ندارد. اما بعد از اضافه کردن مبلغ کمپین در این صفحه، احتمال مصرف‌شدن آن وجود دارد. در بخش مالی کمپین «تغییر بودجه» را انتخاب کنید و بعد از نوشتن مبلغ (مضربی از صدهزار ریال)، بر تخصیص کلیک کنید. قابلیت دوم این صفحه «سقف مصرف روزانه» است. با انتخاب این رقم، با تقریب نسبتا دقیقی روزانه مبلغ بیشتری از هزینه کمپین شما کسر نخواهد شد. انتخاب عدد برای سقف مصرف روزانه اجباری نیست. بعد از افزایش اعتبار، در هر مرحله در صورت تمایل می‌توانید درخواست عودت مبلغ باقی‌مانده از حساب بدهید.
image

پشتیبانی مشتریان