بهینه‌سازی مبلغ مزایده در تبلیغات جستجوی اپل

بهینه‌سازی مبلغ مزایده در تبلیغات جستجوی اپل
نیاز به مشاوره دارید؟
روز و ساعت جلسه مشاوره تبلیغات بازار را انتخاب کنید.

چه زمانی باید پیشنهادهای Max CPT را در تبلیغات جستجوی پیشرفته اپل افزایش یا کاهش دهید

پیشنهاد می‌کنیم تا برای کمپین‌های خود در تبلیغات جستجوی پیشرفته اپل یک استراتژی پیشنهادی لایه به لایه در گروه‌های تبلیغاتی خود ایجاد کنید. این کار به شما اجازه می‌دهد تا بهترین پیشنهاد را برای کلمات کلیدی Exact Match ارائه دهید، مبلغ کمی کم‌تر را برای کلمات کلیدی Board Matchپیشنهاد داده و کمترین مبلغ را برای Search Match در کمپین خود در نظر بگیرید.
همچنین پیشنهاد می‌کنیم که به اینسایت پیشنهادهای خود که در حساب کاربری‌تان قابل رویت است نیز مراجعه کرده و آن را بررسی کنید.

چه وقتی باید پیشنهاد Max CPT را افزایش دهیم

در ادامه به سناریوهایی که ممکن است شما را وادار به افزایش Max CPT کند اشاره می‌کنیم:

  • Search Match به دنبال تبلیغات مرتبطی است که نرخ تبدیل اپلیکیشن شما را بالا ببرد. می‌توانید با بالابردن میزان Max CPT، افزایش ایمپرشن اپ خود را امتحان کنید.
  • اگر کلمات کلیدی‌ای دارید که نرخ تبدیل کمتری نسبت به CPA مطلوب شما دارد، می‌توانید میزان Max CPT را برای به‌دست‌آوردن ایمپرشن و نرخ تبدیل بیشتر، تا رسیدن به میزان CPA مدنظر خودتان افزایش دهید. برای این کار می‌توانید از بازه پیشنهادی سیستم به‌عنوان راهنما استفاده کنید.
  • ایمپرشن کافی را برای کلمات کلیدی محبوب نمی‌گیرید. بر فرض کلمات کلیدی مناسب و مرتبطی با اپلیکیشن خود داشته باشید، بازهم ممکن است که قیمت پیشنهادی تبلیغ شما بر کلمات کلیدی محبوب از تبلیغ‌دهندگان دیگر کمتر باشد . در این حالت می‌توانید میزان Max CPT را برای کلمات کلیدی خاص افزایش داده تا ببینید آیا موفق به جذب نرخ تبدیل و ایمپرشن بهتر خواهید شد یا نه. در این حالت نیز می‌توانید از پیشنهاد قیمت سیستم استفاده کنید.

چه وقتی باید پیشنهاد Max CPT را کاهش دهیم

در ادامه یک سناریو که در آن بهتر است مبلغ Max CPT را کاهش دهید بررسی می‌شود:

  • اگر یک کلمه‌ی کلیدی دارید که تعداد تپ خوبی دارد، اما تبدیل‌های کم CPA بیشتر از انتظار و هدف شماست. قیمت پیشنهادی خود را کاهش دهید تا CPA را کم کنید. ممکن است هنوز مقداری ایمپرشن داشته باشید، اما برای کلمه کلیدی موردنظر ایمپرشن کمتر می‌شود.
  • در نظر داشته باشید که تنظیم میزان Max CPT برای یک کلمه کلیدی خاص، میزان پیش‌فرض Max CPT را برای آن کلمه کلیدی در تبلیغات گروهی نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. میزان پیش‌فرض  Max CPT گروه‌های تبلیغاتی همچنان روی کلمات کلیدی جدیدی که به گروه اضافه می‌شوند نیز اعمال می‌شود.

منبع

چه زمانی باید پیشنهادهای Max CPT را در تبلیغات جستجوی پیشرفته اپل افزایش یا کاهش دهید

پیشنهاد می‌کنیم تا برای کمپین‌های خود در تبلیغات جستجوی پیشرفته اپل یک استراتژی پیشنهادی لایه به لایه در گروه‌های تبلیغاتی خود ایجاد کنید. این کار به شما اجازه می‌دهد تا بهترین پیشنهاد را برای کلمات کلیدی Exact Match ارائه دهید، مبلغ کمی کم‌تر را برای کلمات کلیدی Board Matchپیشنهاد داده و کمترین مبلغ را برای Search Match در کمپین خود در نظر بگیرید.
همچنین پیشنهاد می‌کنیم که به اینسایت پیشنهادهای خود که در حساب کاربری‌تان قابل رویت است نیز مراجعه کرده و آن را بررسی کنید.

چه وقتی باید پیشنهاد Max CPT را افزایش دهیم

در ادامه به سناریوهایی که ممکن است شما را وادار به افزایش Max CPT کند اشاره می‌کنیم:

  • Search Match به دنبال تبلیغات مرتبطی است که نرخ تبدیل اپلیکیشن شما را بالا ببرد. می‌توانید با بالابردن میزان Max CPT، افزایش ایمپرشن اپ خود را امتحان کنید.
  • اگر کلمات کلیدی‌ای دارید که نرخ تبدیل کمتری نسبت به CPA مطلوب شما دارد، می‌توانید میزان Max CPT را برای به‌دست‌آوردن ایمپرشن و نرخ تبدیل بیشتر، تا رسیدن به میزان CPA مدنظر خودتان افزایش دهید. برای این کار می‌توانید از بازه پیشنهادی سیستم به‌عنوان راهنما استفاده کنید.
  • ایمپرشن کافی را برای کلمات کلیدی محبوب نمی‌گیرید. بر فرض کلمات کلیدی مناسب و مرتبطی با اپلیکیشن خود داشته باشید، بازهم ممکن است که قیمت پیشنهادی تبلیغ شما بر کلمات کلیدی محبوب از تبلیغ‌دهندگان دیگر کمتر باشد . در این حالت می‌توانید میزان Max CPT را برای کلمات کلیدی خاص افزایش داده تا ببینید آیا موفق به جذب نرخ تبدیل و ایمپرشن بهتر خواهید شد یا نه. در این حالت نیز می‌توانید از پیشنهاد قیمت سیستم استفاده کنید.

چه وقتی باید پیشنهاد Max CPT را کاهش دهیم

در ادامه یک سناریو که در آن بهتر است مبلغ Max CPT را کاهش دهید بررسی می‌شود:

  • اگر یک کلمه‌ی کلیدی دارید که تعداد تپ خوبی دارد، اما تبدیل‌های کم CPA بیشتر از انتظار و هدف شماست. قیمت پیشنهادی خود را کاهش دهید تا CPA را کم کنید. ممکن است هنوز مقداری ایمپرشن داشته باشید، اما برای کلمه کلیدی موردنظر ایمپرشن کمتر می‌شود.
  • در نظر داشته باشید که تنظیم میزان Max CPT برای یک کلمه کلیدی خاص، میزان پیش‌فرض Max CPT را برای آن کلمه کلیدی در تبلیغات گروهی نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. میزان پیش‌فرض  Max CPT گروه‌های تبلیغاتی همچنان روی کلمات کلیدی جدیدی که به گروه اضافه می‌شوند نیز اعمال می‌شود.

منبع