نتیجه کمپین تبلیغات در جستجو

|
آکادمی

در حال نمایش

در حال نمایش حالتی از نتیجه کمپین است که در آخرین دفعه پس از برگزاری مزایده، کاربر عبارتی که متناسب با کلیدواژه باشد جستجو کرده است و بازار به کاربر برنامه را نمایش داده است.

وضعیت حضور در حراجی

وضعیت حضور در حراجی یعنی در آخرین باری که کاربر عبارتی متناسب با کلیدواژه جستجو کند و مزایده برگزار شود، ولی برنامه در مزایده برنده نشود.

بهینه‌سازی نتیجه کمپین

  • در هر دو وضعیت، قیمت پیشنهادی توسعه‌دهنده برای هر کلیدواژه و شرایط برنده بودن یا نبودن آن در مزایده موثر است. پیشنهاد می‌شود در صورت ادامه وضعیت حضور در حراجی در نتیجه کمیپن ،‌ MAX CPT بالاتری انتخاب کنید.
  • پس از اینکه یک بار برای هر کمپین کلیدواژه‌هایی انتخاب کردید و برای آن‌ها قیمت پیشنهادی (MAX CPT) قرار دادید، می‌توانید نرخ تبدیل (Conversion Rate) و رفتار کاربرانی که در بخش مدیریت کلیدواژه‌ها -> عبارات جستجو شده به برنامه رسیدند را با ترکر بررسی کنید. در مراحل بعد قیمت‌های پیشنهادی بر همان عبارت‌های جستجوشده را حفظ کنید یا افزایش دهید.
  • عنوان و توضیحات برنامه را دقیق و گویا بنویسید تا کاربران ارتباط آگهی برنامه و عبارت جستجوشده را با یک نگاه درک کنند.
  • کلیدواژه‌ها را براساس حوزه کاری برنامه یا تحلیل رقبا دسته‌بندی کنید و برای هر دسته کمپین منحصربه‌فردی بسازید. سپس نرخ تبدیل هر دسته‌بندی را جداگانه تحلیل کتید و کلیدواژه‌ها و قیمت‌های پیشنهادی را براساس آن بهینه کنید

نتیجه کمپین تبلیغات در جستجو ی بازار

در حال نمایش

در حال نمایش حالتی از نتیجه کمپین است که در آخرین دفعه پس از برگزاری مزایده، کاربر عبارتی که متناسب با کلیدواژه باشد جستجو کرده است و بازار به کاربر برنامه را نمایش داده است.

وضعیت حضور در حراجی

وضعیت حضور در حراجی یعنی در آخرین باری که کاربر عبارتی متناسب با کلیدواژه جستجو کند و مزایده برگزار شود، ولی برنامه در مزایده برنده نشود.

بهینه‌سازی نتیجه کمپین

  • در هر دو وضعیت، قیمت پیشنهادی توسعه‌دهنده برای هر کلیدواژه و شرایط برنده بودن یا نبودن آن در مزایده موثر است. پیشنهاد می‌شود در صورت ادامه وضعیت حضور در حراجی در نتیجه کمیپن ،‌ MAX CPT بالاتری انتخاب کنید.
  • پس از اینکه یک بار برای هر کمپین کلیدواژه‌هایی انتخاب کردید و برای آن‌ها قیمت پیشنهادی (MAX CPT) قرار دادید، می‌توانید نرخ تبدیل (Conversion Rate) و رفتار کاربرانی که در بخش مدیریت کلیدواژه‌ها -> عبارات جستجو شده به برنامه رسیدند را با ترکر بررسی کنید. در مراحل بعد قیمت‌های پیشنهادی بر همان عبارت‌های جستجوشده را حفظ کنید یا افزایش دهید.
  • عنوان و توضیحات برنامه را دقیق و گویا بنویسید تا کاربران ارتباط آگهی برنامه و عبارت جستجوشده را با یک نگاه درک کنند.
  • کلیدواژه‌ها را براساس حوزه کاری برنامه یا تحلیل رقبا دسته‌بندی کنید و برای هر دسته کمپین منحصربه‌فردی بسازید. سپس نرخ تبدیل هر دسته‌بندی را جداگانه تحلیل کتید و کلیدواژه‌ها و قیمت‌های پیشنهادی را براساس آن بهینه کنید

نتیجه کمپین تبلیغات در جستجو ی بازار