نتیجه کمپین تبلیغات در جستجو

|
آکادمی
نیاز به مشاوره دارید؟
روز و ساعت جلسه مشاوره تبلیغات بازار را انتخاب کنید.

در حال نمایش

در حال نمایش حالتی از نتیجه کمپین است که در آخرین دفعه پس از برگزاری مزایده، کاربر عبارتی که متناسب با کلیدواژه باشد جستجو کرده است و بازار به کاربر برنامه را نمایش داده است.

وضعیت حضور در حراجی

وضعیت حضور در حراجی یعنی در آخرین باری که کاربر عبارتی متناسب با کلیدواژه جستجو کند و مزایده برگزار شود، ولی برنامه در مزایده برنده نشود.

بهینه‌سازی نتیجه کمپین

  • در هر دو وضعیت، قیمت پیشنهادی توسعه‌دهنده برای هر کلیدواژه و شرایط برنده بودن یا نبودن آن در مزایده موثر است. پیشنهاد می‌شود در صورت ادامه وضعیت حضور در حراجی در نتیجه کمیپن ،‌ MAX CPT بالاتری انتخاب کنید.
  • پس از اینکه یک بار برای هر کمپین کلیدواژه‌هایی انتخاب کردید و برای آن‌ها قیمت پیشنهادی (MAX CPT) قرار دادید، می‌توانید نرخ تبدیل (Conversion Rate) و رفتار کاربرانی که در بخش مدیریت کلیدواژه‌ها -> عبارات جستجو شده به برنامه رسیدند را با ترکر بررسی کنید. در مراحل بعد قیمت‌های پیشنهادی بر همان عبارت‌های جستجوشده را حفظ کنید یا افزایش دهید.
  • عنوان و توضیحات برنامه را دقیق و گویا بنویسید تا کاربران ارتباط آگهی برنامه و عبارت جستجوشده را با یک نگاه درک کنند.
  • کلیدواژه‌ها را براساس حوزه کاری برنامه یا تحلیل رقبا دسته‌بندی کنید و برای هر دسته کمپین منحصربه‌فردی بسازید. سپس نرخ تبدیل هر دسته‌بندی را جداگانه تحلیل کتید و کلیدواژه‌ها و قیمت‌های پیشنهادی را براساس آن بهینه کنید

نتیجه کمپین تبلیغات در جستجو ی بازار

در حال نمایش

در حال نمایش حالتی از نتیجه کمپین است که در آخرین دفعه پس از برگزاری مزایده، کاربر عبارتی که متناسب با کلیدواژه باشد جستجو کرده است و بازار به کاربر برنامه را نمایش داده است.

وضعیت حضور در حراجی

وضعیت حضور در حراجی یعنی در آخرین باری که کاربر عبارتی متناسب با کلیدواژه جستجو کند و مزایده برگزار شود، ولی برنامه در مزایده برنده نشود.

بهینه‌سازی نتیجه کمپین

  • در هر دو وضعیت، قیمت پیشنهادی توسعه‌دهنده برای هر کلیدواژه و شرایط برنده بودن یا نبودن آن در مزایده موثر است. پیشنهاد می‌شود در صورت ادامه وضعیت حضور در حراجی در نتیجه کمیپن ،‌ MAX CPT بالاتری انتخاب کنید.
  • پس از اینکه یک بار برای هر کمپین کلیدواژه‌هایی انتخاب کردید و برای آن‌ها قیمت پیشنهادی (MAX CPT) قرار دادید، می‌توانید نرخ تبدیل (Conversion Rate) و رفتار کاربرانی که در بخش مدیریت کلیدواژه‌ها -> عبارات جستجو شده به برنامه رسیدند را با ترکر بررسی کنید. در مراحل بعد قیمت‌های پیشنهادی بر همان عبارت‌های جستجوشده را حفظ کنید یا افزایش دهید.
  • عنوان و توضیحات برنامه را دقیق و گویا بنویسید تا کاربران ارتباط آگهی برنامه و عبارت جستجوشده را با یک نگاه درک کنند.
  • کلیدواژه‌ها را براساس حوزه کاری برنامه یا تحلیل رقبا دسته‌بندی کنید و برای هر دسته کمپین منحصربه‌فردی بسازید. سپس نرخ تبدیل هر دسته‌بندی را جداگانه تحلیل کتید و کلیدواژه‌ها و قیمت‌های پیشنهادی را براساس آن بهینه کنید

نتیجه کمپین تبلیغات در جستجو ی بازار