تبلیغات در جستجو

همگام‌سازی با ترکر

زمان خواندن 1 دقیقه

امکان استفاده از ترکر برای توسعه‌دهندگانی که از قابلیت تبلیغات بازار استفاده می‌کنند وجود دارد. توسعه‌دهندگان می‌توانند آماری را که از بازار در مورد کمپین‌ها دریافت می‌کنند، با کمک ترکر یا سرویس دیگری (خارج از بازار) صحت‌سنجی کنند.

نحوه شمارش نصب ترکرها با دیتای بازار تفاوت‌هایی دارد. ممکن است ترکر اولین باری که برنامه باز می‌شود را به عنوان نصب برنامه در نظر می‌گیرد اما بازار تکمیل نصب اپ روی دستگاه کاربر را فارغ از اینکه برنامه باز شود یا نشود به عنوان نصب می‌شمارد.

اگر ترکر اجاست (Adjust) اولین بار نصب از یک کانال را برای یک برنامه ثبت کند، بعد از آن همه اکشن‌ها را در همان کانال اضافه می‌کند. به تاریخچه فعالیت این برنامه بر یک دیوایس دقت کنید:
image

در ردیف ۳۱ می‌بینیم کاربر به صورت ارگانیک (بدون دیدن تبلیغ) برنامه را نصب و چهار ماه بعد آن را حذف کرده‌است. این حذف برای کانال، ارگانیک ثبت شده‌است. در ردیف‌های ۳۳ و ۳۴ دو بار از تبلیغات در جستجو آگهی برنامه را باز کرده و بار دوم منجر به نصب مجدد شده‌است. با اینکه ترکر اجاست نصب را کمتر از سه دقیقه پس از کلیک بر تبلیغ نشان می‌دهد، ولی باز هم آن را نصب ارگانیک ثبت کرده‌است. این عدد در آمار کمپین بازار نصب از تبلیغات ثبت می‌شود ولی در ترکر نصب ارگانیک ثبت می‌شود.

اختلاف دیگر زمانی پیش می‌آید که ترکر پاک کردن برنامه از دستگاهی را تشخیص نداده باشد و نصب جدید را به عنوان یک نشست (session) عادی ثبت کند.
image

در ردیف ۴۱۰ کاربر آگهی تبلیغات در جستجو را باز کرده‌است و ۹ ثانیه بعد بازار یک نصب ثبت کرده‌است ولی یک دقیقه بعد در ردیف ۴۱۲ که کاربر برنامه نصب شده را باز می‌کند، اجاست یک Session نشان می‌دهد و نه یک Install. برای آشنایی بیشتر با دلایل عدم تطابق دیتا اینجا را بخوانید.

بازار به همه توسعه‌دهندگان توصیه می‌کند از ترکر استفاده کنند و با دنبال کردن آمار کمپین‌ها از ترکر و گزارش آن‌ها، به بهبود عملکرد بازار در مدیریت کمپین‌ها کمک کنند. توسعه‌دهندگان می‌توانند از ترکرهای Metrix، Adtrace، Adjust، Chabok، Avagames، Appmetrica استفاده کنند. برای ثبت ترکر بعد از خرید اشتراک محصول مورد نظر و ساخت کمپین در سرویس ترکر، لینک تولید شده توسط ترکر را هنگام ایجاد کمپین در پیشخان بازار جایگذاری کنید. بازار از دریافت بازخوردهای عددی توسعه‌دهندگان استقبال می‌کند.

همگام‌سازی با ترکر

زمان خواندن 1 دقیقه

امکان استفاده از ترکر برای توسعه‌دهندگانی که از قابلیت تبلیغات بازار استفاده می‌کنند وجود دارد. توسعه‌دهندگان می‌توانند آماری را که از بازار در مورد کمپین‌ها دریافت می‌کنند، با کمک ترکر یا سرویس دیگری (خارج از بازار) صحت‌سنجی کنند.

نحوه شمارش نصب ترکرها با دیتای بازار تفاوت‌هایی دارد. ممکن است ترکر اولین باری که برنامه باز می‌شود را به عنوان نصب برنامه در نظر می‌گیرد اما بازار تکمیل نصب اپ روی دستگاه کاربر را فارغ از اینکه برنامه باز شود یا نشود به عنوان نصب می‌شمارد.

اگر ترکر اجاست (Adjust) اولین بار نصب از یک کانال را برای یک برنامه ثبت کند، بعد از آن همه اکشن‌ها را در همان کانال اضافه می‌کند. به تاریخچه فعالیت این برنامه بر یک دیوایس دقت کنید:
image

در ردیف ۳۱ می‌بینیم کاربر به صورت ارگانیک (بدون دیدن تبلیغ) برنامه را نصب و چهار ماه بعد آن را حذف کرده‌است. این حذف برای کانال، ارگانیک ثبت شده‌است. در ردیف‌های ۳۳ و ۳۴ دو بار از تبلیغات در جستجو آگهی برنامه را باز کرده و بار دوم منجر به نصب مجدد شده‌است. با اینکه ترکر اجاست نصب را کمتر از سه دقیقه پس از کلیک بر تبلیغ نشان می‌دهد، ولی باز هم آن را نصب ارگانیک ثبت کرده‌است. این عدد در آمار کمپین بازار نصب از تبلیغات ثبت می‌شود ولی در ترکر نصب ارگانیک ثبت می‌شود.

اختلاف دیگر زمانی پیش می‌آید که ترکر پاک کردن برنامه از دستگاهی را تشخیص نداده باشد و نصب جدید را به عنوان یک نشست (session) عادی ثبت کند.
image

در ردیف ۴۱۰ کاربر آگهی تبلیغات در جستجو را باز کرده‌است و ۹ ثانیه بعد بازار یک نصب ثبت کرده‌است ولی یک دقیقه بعد در ردیف ۴۱۲ که کاربر برنامه نصب شده را باز می‌کند، اجاست یک Session نشان می‌دهد و نه یک Install. برای آشنایی بیشتر با دلایل عدم تطابق دیتا اینجا را بخوانید.

بازار به همه توسعه‌دهندگان توصیه می‌کند از ترکر استفاده کنند و با دنبال کردن آمار کمپین‌ها از ترکر و گزارش آن‌ها، به بهبود عملکرد بازار در مدیریت کمپین‌ها کمک کنند. توسعه‌دهندگان می‌توانند از ترکرهای Metrix، Adtrace، Adjust، Chabok، Avagames، Appmetrica استفاده کنند. برای ثبت ترکر بعد از خرید اشتراک محصول مورد نظر و ساخت کمپین در سرویس ترکر، لینک تولید شده توسط ترکر را هنگام ایجاد کمپین در پیشخان بازار جایگذاری کنید. بازار از دریافت بازخوردهای عددی توسعه‌دهندگان استقبال می‌کند.

پشتیبانی مشتریان
تبلیغات در جستجو

همگام‌سازی با ترکر

زمان خواندن 1 دقیقه

امکان استفاده از ترکر برای توسعه‌دهندگانی که از قابلیت تبلیغات بازار استفاده می‌کنند وجود دارد. توسعه‌دهندگان می‌توانند آماری را که از بازار در مورد کمپین‌ها دریافت می‌کنند، با کمک ترکر یا سرویس دیگری (خارج از بازار) صحت‌سنجی کنند.

نحوه شمارش نصب ترکرها با دیتای بازار تفاوت‌هایی دارد. ممکن است ترکر اولین باری که برنامه باز می‌شود را به عنوان نصب برنامه در نظر می‌گیرد اما بازار تکمیل نصب اپ روی دستگاه کاربر را فارغ از اینکه برنامه باز شود یا نشود به عنوان نصب می‌شمارد.

اگر ترکر اجاست (Adjust) اولین بار نصب از یک کانال را برای یک برنامه ثبت کند، بعد از آن همه اکشن‌ها را در همان کانال اضافه می‌کند. به تاریخچه فعالیت این برنامه بر یک دیوایس دقت کنید:
image

در ردیف ۳۱ می‌بینیم کاربر به صورت ارگانیک (بدون دیدن تبلیغ) برنامه را نصب و چهار ماه بعد آن را حذف کرده‌است. این حذف برای کانال، ارگانیک ثبت شده‌است. در ردیف‌های ۳۳ و ۳۴ دو بار از تبلیغات در جستجو آگهی برنامه را باز کرده و بار دوم منجر به نصب مجدد شده‌است. با اینکه ترکر اجاست نصب را کمتر از سه دقیقه پس از کلیک بر تبلیغ نشان می‌دهد، ولی باز هم آن را نصب ارگانیک ثبت کرده‌است. این عدد در آمار کمپین بازار نصب از تبلیغات ثبت می‌شود ولی در ترکر نصب ارگانیک ثبت می‌شود.

اختلاف دیگر زمانی پیش می‌آید که ترکر پاک کردن برنامه از دستگاهی را تشخیص نداده باشد و نصب جدید را به عنوان یک نشست (session) عادی ثبت کند.
image

در ردیف ۴۱۰ کاربر آگهی تبلیغات در جستجو را باز کرده‌است و ۹ ثانیه بعد بازار یک نصب ثبت کرده‌است ولی یک دقیقه بعد در ردیف ۴۱۲ که کاربر برنامه نصب شده را باز می‌کند، اجاست یک Session نشان می‌دهد و نه یک Install. برای آشنایی بیشتر با دلایل عدم تطابق دیتا اینجا را بخوانید.

بازار به همه توسعه‌دهندگان توصیه می‌کند از ترکر استفاده کنند و با دنبال کردن آمار کمپین‌ها از ترکر و گزارش آن‌ها، به بهبود عملکرد بازار در مدیریت کمپین‌ها کمک کنند. توسعه‌دهندگان می‌توانند از ترکرهای Metrix، Adtrace، Adjust، Chabok، Avagames، Appmetrica استفاده کنند. برای ثبت ترکر بعد از خرید اشتراک محصول مورد نظر و ساخت کمپین در سرویس ترکر، لینک تولید شده توسط ترکر را هنگام ایجاد کمپین در پیشخان بازار جایگذاری کنید. بازار از دریافت بازخوردهای عددی توسعه‌دهندگان استقبال می‌کند.

همگام‌سازی با ترکر

زمان خواندن 1 دقیقه

امکان استفاده از ترکر برای توسعه‌دهندگانی که از قابلیت تبلیغات بازار استفاده می‌کنند وجود دارد. توسعه‌دهندگان می‌توانند آماری را که از بازار در مورد کمپین‌ها دریافت می‌کنند، با کمک ترکر یا سرویس دیگری (خارج از بازار) صحت‌سنجی کنند.

نحوه شمارش نصب ترکرها با دیتای بازار تفاوت‌هایی دارد. ممکن است ترکر اولین باری که برنامه باز می‌شود را به عنوان نصب برنامه در نظر می‌گیرد اما بازار تکمیل نصب اپ روی دستگاه کاربر را فارغ از اینکه برنامه باز شود یا نشود به عنوان نصب می‌شمارد.

اگر ترکر اجاست (Adjust) اولین بار نصب از یک کانال را برای یک برنامه ثبت کند، بعد از آن همه اکشن‌ها را در همان کانال اضافه می‌کند. به تاریخچه فعالیت این برنامه بر یک دیوایس دقت کنید:
image

در ردیف ۳۱ می‌بینیم کاربر به صورت ارگانیک (بدون دیدن تبلیغ) برنامه را نصب و چهار ماه بعد آن را حذف کرده‌است. این حذف برای کانال، ارگانیک ثبت شده‌است. در ردیف‌های ۳۳ و ۳۴ دو بار از تبلیغات در جستجو آگهی برنامه را باز کرده و بار دوم منجر به نصب مجدد شده‌است. با اینکه ترکر اجاست نصب را کمتر از سه دقیقه پس از کلیک بر تبلیغ نشان می‌دهد، ولی باز هم آن را نصب ارگانیک ثبت کرده‌است. این عدد در آمار کمپین بازار نصب از تبلیغات ثبت می‌شود ولی در ترکر نصب ارگانیک ثبت می‌شود.

اختلاف دیگر زمانی پیش می‌آید که ترکر پاک کردن برنامه از دستگاهی را تشخیص نداده باشد و نصب جدید را به عنوان یک نشست (session) عادی ثبت کند.
image

در ردیف ۴۱۰ کاربر آگهی تبلیغات در جستجو را باز کرده‌است و ۹ ثانیه بعد بازار یک نصب ثبت کرده‌است ولی یک دقیقه بعد در ردیف ۴۱۲ که کاربر برنامه نصب شده را باز می‌کند، اجاست یک Session نشان می‌دهد و نه یک Install. برای آشنایی بیشتر با دلایل عدم تطابق دیتا اینجا را بخوانید.

بازار به همه توسعه‌دهندگان توصیه می‌کند از ترکر استفاده کنند و با دنبال کردن آمار کمپین‌ها از ترکر و گزارش آن‌ها، به بهبود عملکرد بازار در مدیریت کمپین‌ها کمک کنند. توسعه‌دهندگان می‌توانند از ترکرهای Metrix، Adtrace، Adjust، Chabok، Avagames، Appmetrica استفاده کنند. برای ثبت ترکر بعد از خرید اشتراک محصول مورد نظر و ساخت کمپین در سرویس ترکر، لینک تولید شده توسط ترکر را هنگام ایجاد کمپین در پیشخان بازار جایگذاری کنید. بازار از دریافت بازخوردهای عددی توسعه‌دهندگان استقبال می‌کند.

پشتیبانی مشتریان